Čekejte prosím...


M
E
N
U

Vnitřní řád školy

1. Děti se do MŠ přijímají od 6,30 – 8,00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ v době od 8,00 do 16,30 hod. zvoňte!

2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu.

3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonným zástupcům!!!

4. Při nástupu do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy předem dohodnout na vhodném postupu.

5. Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti se zdravotními či infekčními onemocněními do mateřské školy nepřijmout. Po vyléčení předají zákonní zástupci dítěte potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu.

6. Rodiče jsou povinni ihned nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení domů i do zaměstnání, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

7. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

8. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet.

9. Školné (příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů MŠ) vybírá pověřený zaměstnanec MŠ, vždy poslední týden v měsíci. Určený den je rodičům vždy včas nahlášen. Úhrada je vybírána v hotovosti nebo bankovním převodem dle dohody rodičů s ředitelkou školy (formulář je k dispozici na www stránkách).

10. Stížnost, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy nebo u zástupkyně ředitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

11. Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, trojtřídní s odloučeným pracovištěm.

12. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

13. Mateřská škola pracuje podle RVP PV a podle vlastního ŠVP PV se zaměřením na životní prostředí a estetiku.

14. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Konzultační hodiny je třeba předem domluvit s ředitelkou školy nebo s třídní učitelkou. Tyto hodiny je možné dávat vždy v době mimo výchovnou činnost s dětmi. Rodiče si mohou po dohodě s učitelkou sjednat návštěvu v MŠ a účastnit se výchovné činnosti s dětmi.

15. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí- společenských, kulturních i sportovních, pořádaných mateřskou školou. Těchto akcí se mohou zúčastnit i děti zaměstnanců, kteří zaplatí za své děti vstupné na tyto akce a před jejich zahájením podepíší za své rodinné příslušníky prohlášení o bezimfekčnosti. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata otevřená k diskusi. Své podněty mohou také podávat prostřednictvím zástupců rodičů, které si sami zvolili.

16. Nedoporučuje se nosit osobní hračky dětí do MŠ.MŠ nezodpovídá za ztrátu nebo poničení.

17. Zaměstnanci MŠ nezodpovídají za ztrátu nebo poničení věcí z drahých kovů.

18. Do MŠ není vhodné nošení tvrdých cukrovinek (BONPARI...),oříšky,mandle...

19. Není vhodné z bezpečnostních důvodů nosit šperky z bižuterie a ostré předměty.

20. Všechny osobní věci dětí doporučujeme podepsat a z bezpečnostních důvodů užívat pouze plné bačkory s protiskluzovou podrážkou.

21. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte tehdy:

  • když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy

  • když dítě nezvládá základní hygienické dovednosti

  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

  • když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

  • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby

22. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí , do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.