Čekejte prosím...


M
E
N
U

Provozní řád školy

I. Informace o zařízení

Název školy: Mateřská škola, Kly, Lom 289, okres Mělník
Adresa školy: Kly – Lom 289, 27741 Kly
Telefon: 315 62 44 83, 602 81 13 57
IČO: 71 000 267
Ředitelka: Zemanová Eva
Zřizovatel: Obec Kly

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 63
Provozní doba školy: 6,30 – 16,30 hodin
Využití mateřské školy pro další aktivity: Zájmové kroužky

II. Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

a) Nástup dětí:

dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry:

od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):

probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d) Pohybové aktivity:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku:

minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10 – 12 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, vycházky.

Údržba školní zahrady: 1x týdně posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Stravování:

 • vlastní strava připravená ve školní kuchyni

 • svačiny se podávají v době od 9 do 10 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

 • obědy se vydávají od 11,30 do 12,30 hodin, polévku nalévá učitelka z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

 • výdej stravy pro cizí strávníky probíhá až po obědě dětí z MŠ – kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby.

g) Pitný režim:

děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny ve skleněné konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje ŠJ), mají své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

h) Otužování:

 • pravidelné větrání tříd

 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

 • dostatečný pobyt venku

 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ